اخبار سایت

از بین بردن آفات توسط متخصصان سمپاشی تک  ،با هدف حداکثر تاثیر و حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی درمنازل ، پارکینگ ، بیمارستان ، هتل ، شرکت ها و ... می شود.
سمپاشی کنه، کک، شپش،ساس به صورت حرفه ای با استفاده از سموم بهداشتی یکی از خدمات سمپاشی تک می باشد.

پرورش پشه خاکی ها و ایجاد کلنی در آزمایشگاه

طعمه گذاری حیوانات و سمپاشی جانوران موذی از دیگر خدمات سمپاشی تک می باشد.
سمپاشی انواع حشرات از دیگر خدمات سمپاشی تک می باشد .

 

 

از بین بردن آفات توسط متخصصان سمپاشی تک ،با هدف حداکثر تاثیرو حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.
سمپاشی کنه، کک، شپش ،ساس به صورت حرفه ای با استفاده از سموم بهداشتی یکی از خدمات سمپاشی تک می باشد.


 

از بین بردن آفات توسط متخصصان سمپاشی تک ،با هدف حداکثر تاثیرو حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.
سمپاشی کنه، کک، شپش ،ساس به صورت حرفه ای با استفاده از سموم بهداشتی یکی از خدمات سمپاشی تک می باشد.