هفت ویژگی برتر شرکت سمپاشی تک عبارتند از

1-    از بین بردن آفات توسط متخصصان سمپاشی تک،با هدف حداکثر تاثیر و حداقل قیمت صورت می گیرد

که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.

2-    سمپاشی آفات با نظارت متخصصان سمپاشی تک توسط کادر مجرب به منظوربالا بردن سطح کیفیت با استفاده از متد های پیشرفته صورت می گیرد.

3-    استفاده از سموم بی خطر طبق استاندارد های وزارت بهداشت یکی از مهم ترین اهداف سمپاشی تک می باشد.

4-    سمپاشی تک به منظور حفاظت از نیروی انسانی و پیشگیری از وقوع آلودگی های زیست محیطی با کلیه قوانین ضوابط مربوطه در زمینه ایمنی،بهداشت،زیست محیطی انطباق دارد و متدهایی را اجرا خواهد کرد که این انطباق را تضمین نماید.

5-    ازدیگر ویژگی های سمپاشی تک ارتقاء ؛اطلاعات و دانش کارکنان در زمینه ی شناخت آفات و شیوه ی مقابله با آن ها می باشد.

6-    آموزش راه کارهای مناسب برای پیشگیری از هجوم جانوران موذی با هدف رفع نگرانی وآسایش خاطر مشتریان از دیگر ویژگی های سمپاشی مدرن شرکت تک است.

7-    کنترل جهت اطمینان از نتایج بدست آمده با استفاده از روش های پاک سازی محیط، بهبود شرایط و سایر اقدامات، زیر نظر شرکت سمپاشی تک صورت می گیرد.