شرکت سمپاشی تک وخط مشی کیفیت با اولویت مشتریان

 

شرکت سمپاشي تك مفتخراست، خود را به عنوان عضوی مسئول و متعهد به اخلاق حرفه ای معرفی نموده ؛ تلاش و دانش خود را معطوف رفع نگرانی ها و آرامش خاطر مشتریان خود نماید.یکی از مهم ترین اهداف متخصصان سمپاشی تک ایجاد آسایش ،همچنین آموزش راه کارهای مناسب به مشتریان خود می باشد. شركت رادین تک ستیا هم زمان با ابلاغ خط مشی جدید کیفیت،در بهره برداری ازمتد های پیشرفته بر اولویت رضایت مشتریان تاکید دارد.
حضور ماندگار ما در این عرصه با رضامندی مشتریان ومشارکت فعال کارکنان امکان پذیر است و بر این اساس به توسعه شیوه های پیشرفته از راه افزایش دانش، انگیزش در پرسنل در جهت ارتقای کیفیت اهتمام دارد.


از دیگر اهداف سمپاشی تک، تاکید بربکارگیری سموم بی خطر و بهداشتی می باشد

سمپاشی تک به منظور صیانت از نیروی انسانی و پیشگیری از وقوع آلودگی های زیست محیطی با کلیه ی قوانین ،مقررات و ضوابط مربوطه در زمینه زیست محیطی،ایمنی و بهداشت، انطباق دارد و متد هایی را اجرا خواهد کرد که این انطباق را تضمین نماید.

با اجرای مدیریت خطر و ایجاد آمادگی لازم برای مقابله با شرایط اضطراری و در عین حال با استفاده از ابزار و تکنولوژی ایمن؛کارکنان و محیط زیست را از هر گونه خطر محافظت خواهیم نمود.